I’m Sam Egelstaff, your Welsh Labour candidate for Ynys Môn in the Senedd election on May 6th. This election could not be more important for Wales. Already the Conservatives are transferring powers back to London. If they win this election, everything that Welsh Labour has achieved will be under threat – our protections for the NHS, our free prescriptions, our apprenticeship programme for young people, our excellent childcare support, our affordable housing programme and our progressive green agenda.

I want to see Ynys Môn recover from the decade of Tory austerity. I will take your voice to the heart of a Welsh Labour Government, influencing the decisions that affect the island. And I will fight for the things that matter to local people – new job opportunities, protection of our environment, support for young people and families, and good availability of GPs and dentists. So please vote for me, Sam Egelstaff, on May 6th. I won’t let you down!

Sam Egelstaff ydw i, eich ymgeisydd Llafur Cymru ar gyfer Ynys Môn yn etholiad y Senedd ar Fai 6ed. Ni allai’r etholiad hwn fod yn bwysicach i Gymru. Mae’r Ceidwadwyr yn trosglwyddo pwerau yn ôl i Lundain yn barod. Os byddan nhw’n ennill yr etholiad hwn bydd popeth mae Llafur Cymru wedi’i gyflawni dan fygythiad – ein amddiffyniadau ar gyfer y GIG, presgripsiynau am ddim, ein rhaglen brentisiaeth ar gyfer pobl ifanc, ein cefnogaeth gofal plant ardderchog, ein rhaglen tai fforddiadwy a’n hagenda werdd flaengar.

Rwyf am weld adferiad Ynys Môn wedi degawd o fesurau cyni y Toriaid. f â’ch llais i galon Llywodraeth Llafur Cymru, gan ddylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio ar yr ynys. Byddaf hefyd yn brwydro dros y pethau hynny sy’n bwysig i bobl leol – cyfleoedd swyddi newydd, diogelu’r amgylchedd, cefnogi pobl ifanc a theuluoedd, ac argaeledd da o feddygon teulu a deintyddion. Felly pleidleisiwch i mi, Sam Egelstaff, ar Fai 6ed, os gwelwch yn dda. Wna i ddim eich siomi!

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search