Einion Williams

‘Rwyf wedi bod yn byw yn Gaerwen ers 20 mlynedd ac yn siaradwr Cymraeg. Cwrddais fy mhartner 27 mlynedd yn ôl tra roedd y ddau ohonnom yn astudio yng Ngholeg Menai. Mae gennym un mab, Rhodri, sydd yn 14 mlwydd oed.

Rwy'n gweithio rhan amser ac yn ofalwr. Yn flaenorol roeddwn yn Swydd Datblygu i Gangen Ymlaen Unison (sector wirfoddol). Cyn hynny roeddwn yn gweithio yn y GIG, yn Gadeirydd Pwyllgor Cyd-Undebol ac eistedd ar y Bwrdd Iechyd.

'Rwyf wedi bod yn gynghorydd cymunedol ers 2006, ac yn Gadeirydd dwywaith. Rwyf wedi bod yn flaengar gyda ymgynghoriadau Cynllunio a lobïo am gyflenwad Nwy i'r ardal. 'Rwyf wedi bod yn lywodraethwr Ysgol Esceifiog ers 2008 a bellach yn lywodraethwr Ysgol Llangefni. 

Beth sydd yn bwysig i mi?

Creu gwaith ar Ynys Môn. Addysgu a hyfforddi yr ifanc er mwyn bod yn barod i ymuno â'r gweithlu yn y dyfodol. Gwella'r stoc tai Cyngor a gweithio gyda chymdeithasau tai I helpu pobl cael cychwyniad ar yr ysgol dai.

Pam pleidleisio i mi?

Mae gennyf brofiad helaeth wrth gynrychioli pobl a sefyll i fyny i fynegi beth maent ei hangen. Gyda'ch cefnogaeth gallaf wneud defnyddio o'm holl brofiad i weithredu i greu'r newidiadau yr ydych am eu gweld.

Fel Cynghorydd Llafur byddaf yn ymgyrchu am:

  • Swyddi a Hyfforddiant i bobl lleol
  • Cartrefi gwell a Rhenti Teg
  • Addysg well, hyfforddi a Phrentisiaethau
  • Gofal o ansawdd yn y cartref, i'r henoed yn arbennig.
  • Gwell gwasnaethau band-eang a ffonau symudol.

Rhowch eich pleidlais i mi ar Mai 4ydd ac os i mi cael fy ethol byddaf yn gweithio'n ddygn I amddiffyn eich buddiannau a harddwch ein Hynys.

Cewch gysylltu â fi ar ebost: einion61@hotmail.co.uk

 

I have lived in Gaerwen for 20 years and I’m a Welsh speaker. I met my partner 27 years ago when we were studying in Coleg Normal. We have one son, Rhodri, aged 14.

I work part-time and I am a carer. Previously I was Branch Development Officer for Unison's Ymlaen Branch (voluntary sector). Before that I worked in the NHS where I chaired the joint union committee and sat on the health board. 

I have been a Community Councillor since 2006. I have twice served as Chair. I’ve played an active part in planning consultations and lobbying for a mains gas supply to this area. I have been a Governor of Ysgol Esceifiog since 2008. Recently I also become a governor of Ysgol Llangefni. 

What matters most to me?  

Creating jobs on Ynys Môn. Educating and training the young to enter the workforce of the future. Improving the availability of council housing and working with housing associations to help people get onto the housing ladder. 

Why vote for me? 

I have vast experience of representing people -  standing up for them and speaking up for what they want. With your support I can use this experience to push for the changes you want to see in the Council.   

As a Labour councillor I will fight for:

  • Jobs and training for local people
  • Better housing and fair rent
  • Improved education, training and apprenticeships
  • Quality care at home, especially for the elderly
  • Better broadband and mobile phone services 

Questions? Contact me on:  einion61@hotmail.co.uk

 

Promoted by & on behalf of Einion Williams at 45 Gaerwen Uchaf Estate, GAERWEN LL60 6HN  

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.