Gordon Warren

Gordon.jpg

'Rwyf wedi bod yn byw a'r Ynys Môn ers dod yma i weithio yn Wylfa yn 1982. Mae fy ngwraig, Alix a minnau wedi bod yn weithgar dros ben yn ein cymuned. ‘Rwyf wedi bod yn gynghorydd Tref Amlwch ers pedair blynedd, yn Gadeirydd Clwb Cymuned Bull Bay a'u cynrychiolydd ar Fforwm Pobl Hŷn Ynys Môn. Rwy'n aelod o undeb Prospect, y Blaid Cydweithredol ac yn gwirfoddoli gyda SSAFA. Mae fy nghyrfa wedi profi'n werthfawr gyda cynllunio a rheoli prosiectau, dewis staff, hyfforddi a chysylltiadau diwydiannol.

Beth sydd yn bwysig i mi?

Dylai pawb cael cyfle deg mewn bywyd a felly mae'n bwysig bod y Cyngor Sir yn cael ei redeg yn effeithiol er budd ni oll.

Pam pleidleisio i mi?

'Rwyf yn ymrwymo fy hun I dod â swyddi o ansawdd i'r Ynys. I chi fy ethol byddaf yn rhai pob ymdrech I amddiffyn y gwasanaethau sydd mor bwysig i'r rhai mwyaf anghenion yn ein plith drwy leihau effeithiau niwediol toriadau'r Torïaid.

Fel Cynghorydd Llafur byddaf yn ymgyrchu am:

  • Swyddi a Hyfforddiant i bobl lleol
  • Cartrefi gwell a rhenti teg
  • Addysg well, Hyfforddint a Phrentisiaethau
  • Gofal o ansawdd yn y cartref, i'r henoed yn arbennig.
  • Gwell gwasnaethau band-eang a ffonau symudol.

Rhowch eich pleidlais i mi ar Mai 4ydd ac os i mi cael fy ethol byddaf yn gweithio'n ddygn I amddiffyn eich buddiannau ac harddwch ein Hynys.

Cysylltwch â fi ar: gwbullbay@gmail.com

 

I have lived and worked on Anglesey since I came here to work at Wylfa, in 1982. My wife Alix and I are very active in the local community. I’ve been an Amlwch Town Councillor for four years, I’m Chair of the Bull Bay Community Club and I’m their rep on the Anglesey Older People’s Forum. I’m a member of the Prospect trade union, the Co-operative Party and a volunteer for SSAFA. My career has given me valuable experience in planning, project management, staff selection, training and industrial relations.

What matters most to me?

Everyone should have a fair chance in life and our council should be run efficiently and effectively for the benefit of all of us. 

Why Vote for me?

I will be committed to bringing good jobs to the Island. If elected I shall work to protect the services that are vital to the most vulnerable and to minimise the effect of Tory budget cuts.

As an Ynys Môn Labour councillor I will fight for:

  • Jobs for local people
  • Better housing and fair rents
  • Improved education, apprenticeships and training
  • Quality care  for elderly and disabled 
  • Better broadband and mobile phone services 

Vote for me on May 4th and if I’m elected I will work to protect your interests and do my best to protect our beautiful island. 

You can contact me by email: gwbullbay@gmail.com

 

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.