John Arwel Roberts

Arwel.jpg

Yr wyf yn sefyll yn yr etholiad sy’n agosau ar gyfer Ward Ynys Cybi ac yn dymuno cyflwyno fy hun. Yr wyf yn gweithio fel parafeddyg ambiwlans gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi lleoli yng Nghaergybi.

Ganwyd yng Nghaergybi, ac yn byw yn y ward, wedi cael fy addysgu yn Ysgol Kingsland, Ysgol Uwchradd Caergybi ac wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda BSc (Anrh) mewn Gofal Critigol. Yn briod â Sioned, gyda phedair merch, Felicity, Sioned, Siwan a Nia; ac yn daid i ddwy wyres, Seren Haf a Sofie Ann

HOBÏAU

Golff (yn wael), cerdded a chwarae gitâr bas. Is-lywydd Clwb Rygbi Caergybi, ac yn gefnogwr Clwb Rygbi'r Scarlets a Leeds United; a chael mwynhad mawr wrth garafanio.

GWLEIDYDDOL

Er fy mod yn aelod o'r Blaid Lafur ac yn pleidleisio  Llafur, credaf, fel cynghorydd, dylech gefnogi eich etholwyr yn gyntaf. Mae gennyf brofiad helaeth o helpu pobl, ac wedi dal nifer o swyddi dros y blynyddoedd; fel Cyn Aelod Portffolio Cynllunio ; Cadeirydd Cynllunio; ac yn y gorffennol Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn. Ar hyn o bryd yn Ddaliwr Portffolio ar gyfer Rheoli Gwastraff, Priffyrdd ac Eiddo, ac am y pedair blynedd diwethaf, yn Ddirprwy Arweinydd y Cyngor.

FY MLAENORIAETHAU

  • Mwy o dai fforddiadwy.
  • Gwella addysg.
  • Gwell cyfleusterau ar gyfer ein pobl ifanc a'r henoed.
  • Cymunedau mwy diogel i fyw ynddynt.

CYSYLLTWCH – ffôn gartref 01407 742498 / symudol 07788486509

johnarwel@hotmail.co.uk  Mae croeso i chi gysylltu â mi.

 

I am standing in the forthcoming election for the Ynys Cybi Ward and wish to introduce myself. I am employed as an Ambulance Paramedic with the Welsh Ambulance Service stationed in Holyhead. 

Born in Holyhead, living in the ward, educated in Kingsland School, Holyhead Secondary School and a graduate of Bangor University with BSc (Hons) in Critical Care. Married to Sioned with four daughters, Felicity, Sioned, Siwan and Nia; with two granddaughters, Seren Haf and Sofie Ann.

HOBBIES

Golf (badly), walking and playing bass guitar. A Vice President of Holyhead Rugby Club, and a Scarlets RFC and Leeds United supporter. Keen caravanner.

POLITICAL 

Although I am a member of the Labour Party and vote Labour, I believe that as a councillor you should support your constituents first and foremost.  I have vast experience in helping people and have held many positions over the years such as Past Planning Portfolio Member, Chair of Planning, Past Chairman of Anglesey County Council. Currently Portfolio Holder for Waste Management, Highways and Property and Deputy Leader of the Council for the last four years. 

MY PRIORITIES 

  • More affordable housing.
  • Improved education.
  • Better facilities for our youth and senior citizens.
  • Safer communities to live in.

CONTACT – home telephone 01407 742498 / mobile 07788486509

johnarwel@hotmail.co.uk  Please feel free to contact me.

 

Promoted by & on behalf of John Arwel Roberts at 2 New Street, Four Mile Bridge, HOLYHEAD LL65 2PZ.

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.