Margaret Thomas

Margaret.jpg

‘Rwyn dod o gefndir ffarmio a wedi byw yn yr ardal ar hyd fy oes. ‘Rwyn byw gyda fy mhartner a fy mab. ‘Rwyf wedi treulio y rhan fwyaf o mywyd yn ffarmio er fy mod wedi bod yn gweithio mewn cartrefi gofal preswyl.  Y dyddiau hyn rwy’n rheoli siop elusen yn y dref. ‘Rwyf wedi bod ar Gyngor Tref Llangefni ers 2000 a wedi bod yn Faeres pedair gwaith. Yn y gorffennol, gwasanaethais fel ysgrifennydd cangen undeb Unsain, yn wirfoddolwr gyda’r RNLI a chyrff gwirfoddol eraill yn y dref ac yn gwasanaethu fel  llywodraethwr Ysgol y Graig.

Beth sydd yn bwysig i mi?

Os ydym am amddiffyn a gwarchod ein iaith mae rhaid i ni sicrhau bod yna digon o gyfleoedd gwaith yma i gadw ein pobl ifanc ar yr Ynys. Rhaid cael Addysg a Hyfforddiant o’r safon uchaf i gyflawni hyn. Un peth sydd yn agos iawn at fy nghalon yw y gwasnaeth yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer yr henoed.

Pam pleidleisio i mi?

‘Rwyf yma ar gyfer pawb a gadewch i mi eich sicrhau y byddaf yn ymdrechu hyd yr eithaf i gynrychioli gwlad a thref ar y Cyngor Sir.

Fel Cynghorydd Llafur byddaf yn ymgyrchu am:

  • Gwaith a Hyfforddiant i bobl lleol
  • Cartrefi gwell a Rhent Teg
  • Addysg well, Hyfforddiant a Phrentisiaethau
  • Gofal o ansawdd yn y cartref, i'r henoed yn arbennig.
  • Gwell gwasanaethau band-eang a ffonau symudol.

Cysylltwch â fi ar ebost: Margaret.Llangefni2017@gmail.com

 

I come from a farming background and I’ve lived in this area all my life. I live with my partner and I have one son. Most of my working life has been in farming. I have also worked in nursing homes. These days I run a charity shop in the town. 

I’ve been on the town council in Llangefni since 2000 and had the honour to represent the town as its Mayor on four occasions. In the past I’ve served as a union branch secretary for Unison. I have also volunteered with the RNLI and other voluntary bodies in the town. I’m a governor of Ysgol y Graig. 

What matters most to me? 

If we’re going to protect our language, we need to provide jobs to keep our young people on the Island.  We need excellent education and training to back this up. Another thing close to my heart is provision for the elderly. 

Why vote for me? 

I’m here for everyone and I’ll work hard to represent the both town and country, on the council.

As a Labour councillor I will fight for:

 

  • Jobs and training for local people
  • Better housing and fair rent
  • Improved education, training and apprenticeships
  • Quality care at home, especially for the elderly
  • Better broadband and mobile phone services 

Questions? Contact me on:  Margaret.Llangefni2017@gmail.com

 

Promoted by & on behalf of Margaret Thomas at Llwyn Ysgaw, Clai Road, LLANGEFNI, LL77 8YJ

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

 

 

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.